Бърза навигация


Съдържание на страницата

Глава първа

Египетски, асирийски, еврейски и финикийски танци. Ритуалнии танци, описание на танцуването от сър Дж. Уилкинсон. Египетски рисунки и йероглифи. Финикийски танци в кръг.

Страница втора

Облеклата на жените били леки и от най-фините платове - широки, реещи се подобия на рокли, достигащи до коленете, а в някои случаи били допълвани и от пояс.
Понякога танцьорите танцували по двойки, хванати ръка за ръка; друг път разделени, т.е. вкупом без контакт помежду си. Мъжете и жените изпълнявали поредица от стъпки, а понякога мъжът играел сам, акомпаниран от "оркестър" от пляскащи ръце.
В определен момент от времето се появил фигурен танц, изпълняван от двама мъже-танцьори, който добил популярност в египетската държава. Състоял се в следното. Танцьорите се придвижвали един към друг, заставали лице в лице на един крак, изпълнявали поредица от движения, след което се отдалечавали, като в същото време се държали хванати за една ръка. Танцът завършвал, като танцьорите се завъртали един друг (вж. фиг. 3).

Йероглиф 'танц'
Фиг. 4: Египетски йероглиф,
означаващ "танц"

Подобни изпълнения по време на танц били често срещани, което се доказва от навлизането на пози от танците в йероглифите (фиг. 4). По специално значение е отделено на йероглифа, означаващ "танц"".

Интересно е да се отбележи, че много от позите, описани от сър Уилкинсън, не просто са се запазили във времето, но имат и съвременни аналози.

Асирийците, като всяка друга народност, също танцували, но въпреки многото намерени артефакти малко от тях изобразяват това (по-голямата част са посветени на това, с което асирийците се гордеели - техните военни и ловни походи).
Сигурно е, че въпреки суровия си нрав, те също се забавлявали, танцувайки - просто малко е достигнало до нас във вид на факти. Част от наученото за тях е достигнало от финикийски рисунки (финикийците били "съседи" на асирийците), изработени доста детайлно. Пример за това е фигура 5. Намерена е в Кипър и изобразява три фигури, облечени с расо и танцуващи около свирач (най-вероятно кавалджия).
Танцът е в кръг, което важи и за показаното на фигура 6 - находка от Идалион (в Кипър, днешно Дали). Фигура 6 представлява гравиран ритуален съд. Гравюрата е описание на танц, посветен на слънцето и планетите, изпълняван в храм в чест на богиня. Слънцето се намира в центъра - то е обектът, около който се танцува. Танцьорите са акомпанирани от две свирки (флейти), арфа и ударен инструмент.

Варовикова статуетка
Фиг. 5: Варовикова статуетка от Кипър, изобразяваща финикийски танцьори (висока около 17 см).

Доказателство за взаимното влияние, което си оказвали египетската и финикийската култура, може да бъде открито при внимателно разглеждане на фиг. 6 в уголемен мащаб. В дясната част на изображението, означена с "А", се забелязва фигура, която сякаш помирисва цвете. Аналог на този мотив е египетска рисунка (фиг. 7, Британски музей), на която ясно се вижда как женска фигура държи до лицето си лотос, може би също за да го помирише.

Ритуален съд
Фиг. 6: Финикийски ритуален съд, показващ религиозен танц в храм пред богиня около кръг, символизиращ слънце.

От финикийците има запазени илюстровани примери, но не и конкретни описания. За разлика от тях евреите са оставили голям брой описания (в Библията и други библейски ръкописи), но оскъдно количество илюстрации.
Логично е да се сметне, че техните танци ще са сходни с тези на народите около тях, както и на народа, на когото са подчинени. Ето защо може да се счита, че между танца, показан на фигура 6, и танцувалните ритуали, описани в Стария завет, може би има нещо общо.

Женска фигура
Фиг. 7: Жена,
държаща лотoс.

Когато пресекли Червено море, Мириам и девиците пеели в хор и танцували, съпровождани от ударите на барабан (тамбур) - според Стария завет.
Цар Давид не просто танцувал пред арката, а сам споменава танцуване в 149-ия и 150-тия псалм. Някои историци потвърждават, че евреите танцували, когато изпълнявали ритуал, посветен на сезоните. Танцът им изразявал радост.
От ръкописите може да се заключи, че танците се изпълнявали от обикновените хора, а не от специално подбрани изпълнители.

Танцът на менадите (вакханки)
Фиг. 8: Танцът на менадите (вакханките). (Британски музей.)

Бележки

Бележка 1: Египетската музика имала сложен характер. Двойните свирки най-вероятно били изработени от тръстика (като по-съвременните кларинети). Свирката вляво имала няколко отвора и наподобявала обой, докато дясната притежавала значително повече отвори и свирела по-високо.

Бележка 2: Том първи, страници 503 до 508.

Бележка 3: Повече подробности в книгата на Уилкинсон, том първи, страница 185.

<< 1

нагоре


Допълнително меню

СЪДЪРЖАНИЕ